Προσλήψεις προσωπικού

Προσλήψεις προσωπικού

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ωριαία αποζημίωση), τριών (3) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, συνολικής διάρκειας έως έξι (6) μηνών.

 

Πρόσληψη προσωπικού 3 ατόμων

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την
κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ», που εδρεύει στην Άνοιξη, με
αντικείμενο την εκτέλεση των έργων : α) «Κοινωνικής και
συμβουλευτικής στήριξης στα μέλη των Παραρτημάτων των ΚΑΠΗ του
ΝΠΔΔ», β) «Φυσικοθεραπευτικής στήριξης των μελών των Παραρτημάτων
των ΚΑΠΗ» και γ) «Υπηρεσίας καθαριότητας», συνολικής διάρκειας έως
δώδεκα (12) μήνες.

Πρόσληψη προσωπικού 10 ατόμων

Σας γνωστοποιούμε ότι η προθεσμία που αφορά την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για την ΣΟΧ 1/2012 ανακοίνωση του ΝΠ ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ για την Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ,ορίζεται από 17-11-2012 έως 26-11-2012 ,και κατά τις ώρες 09.30 π.μ έως 15.3μμ.,
πέραν των όσων ορίζονται στην σχετική ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2012)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Διεύθυνση: Ανδρούτσου 7 Βαρνάβας Δήμου Μαραθώνα
Τ.Κ. : 19014
Τηλέφωνο.: 22950-97870
Fax: 22950-97870
e-mail: museo@ilmb.gr
website: http://www.levdm.gr

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού

Η ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ως δικαιούχος εκτέλεσης της Πράξης: «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ - Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχιας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού» με κωδικό MIS 377267 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) προβαίνει στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης πλήρους εργασίας ορισμένου έργου 24 μηνών για απασχόληση στις δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας: «Παροχή Συσσιτίων», «Κοινωνικό Παντοπωλείο», «Δημοτικός Λαχανόκηπος», «Κοινωνικό Φαρμακείο», «Τράπεζα χρόνου», «Γραφείο Διαμεσολάβησης», Καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση για τις εξής ειδικότητες:

Δημιουργία 20 θέσεων 5μηνης απασχόλησης στον Δήμο Διονύσου μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα

Ξεκινάει στις 18/06 η κατάθεση αιτήσεων για την υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 56.907/1/2012 ανακοίνωση σύναψης συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού».

Από 21-30 Μαρτίου οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη 50 ατόμων στον Δήμο Διονύσου για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

Από 21 έως 30 Μαρτίου θα διαρκέσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων –δικαιολογητικών για την πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων, που θα απασχοληθούν στο Δήμο Διονύσου, στις ειδικότητες και τις ενέργειες που αναγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 74.907/1/2012.

Syndicate content