Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Διεύθυνση: Ανδρούτσου 7 Βαρνάβας Δήμου Μαραθώνα
Τ.Κ. : 19014
Τηλέφωνο.: 22950-97870
Fax: 22950-97870
e-mail: museo@ilmb.gr
website: http://www.levdm.gr

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού

Η ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ως δικαιούχος εκτέλεσης της Πράξης: «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ - Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχιας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού» με κωδικό MIS 377267 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) προβαίνει στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης πλήρους εργασίας ορισμένου έργου 24 μηνών για απασχόληση στις δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας: «Παροχή Συσσιτίων», «Κοινωνικό Παντοπωλείο», «Δημοτικός Λαχανόκηπος», «Κοινωνικό Φαρμακείο», «Τράπεζα χρόνου», «Γραφείο Διαμεσολάβησης», Καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση για τις εξής ειδικότητες:

Για την δομή Παροχή Συσσιτίων στον Δήμο Μαραθώνα:
α) 1 Διοικητικός ΔΕ
β) 2 Υπάλληλοι Καθαριότητας ΥΕ
γ) 3 Στελέχη Κουζίνας ΥΕ
δ) 1 Κοινωνικός λειτουργός ΠΕ ΤΕ

Για την δομή Κοινωνικό Παντοπωλείο στον Δήμο Μαραθώνα:

α) 1 Διοικητικός ΔΕ
β) 3 Στελέχη Τροφοδοσίας ΥΕ
γ) 1 Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ ΤΕ

Για την Δομή Δημοτικός Λαχανόκηπος στον Δήμο Ωρωπού:

α) 1 ΠΕ Γεωπόνος ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας
β) 1 Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ ΤΕ
γ) 1 Επιστάτης αγροκτήματος ΥΕ

Για την δομή Κοινωνικό Φαρμακείο στον Δήμο Ωρωπού:

α) 1 Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ ΤΕ
β) 2 Φαρμακοποιοί ΠΕ

Για την δομή Τράπεζα χρόνου στον Δήμο Διονύσου:

α) 3 Διοικητικοί ΔΕ
β) 1 Κοινωνικός λειτουργός ΠΕ ΤΕ

Για την δομή Γραφείο Διαμεσολάβησης στον Δήμο Διονύσου:

α) 2 Ανθρωπιστικών Επιστημών ΠΕ ΤΕ

Η αναλυτική πρόσκληση με τις περιγραφές των θέσεων εργασίας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Λαογραφικής Εταιρείας Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα.: http://www.levdm.gr καθώς και στα γραφεία της Ανδρούτσου 7 στο Βαρνάβα.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο αίτησης εργασίας ταχυδρομικά με αποστολή στη διεύθυνση: Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα, Ανδρούτσου 7 Δ, 19014, Βαρνάβας Αττικής Δήμου Μαραθώνα ή με επί τόπου παράδοση στην προαναφερθείσα διεύθυνση από Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00-13.00. Ο φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη «Αίτηση Εργασίας» και σχετικό υπόδειγμα θα προμηθευτείτε στην ιστοσελίδα της Λ.Ε.Β.Δ.Μ http://www.levdm.gr και υπ’ όψιν: κας. Παππά Μηλέας. Ως ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αίτησης εργασίας ορίζεται η Παρασκευή 23/11/2012 και ώρα 13.00 (βάσει σφραγίδας ταχυδρομείου). Πληροφορίες στα τηλ. 22950-97870, (Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00-13.00).