Πρόσληψη προσωπικού 3 ατόμων

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την
κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ», που εδρεύει στην Άνοιξη, με
αντικείμενο την εκτέλεση των έργων : α) «Κοινωνικής και
συμβουλευτικής στήριξης στα μέλη των Παραρτημάτων των ΚΑΠΗ του
ΝΠΔΔ», β) «Φυσικοθεραπευτικής στήριξης των μελών των Παραρτημάτων
των ΚΑΠΗ» και γ) «Υπηρεσίας καθαριότητας», συνολικής διάρκειας έως
δώδεκα (12) μήνες.

AttachmentSize
Ανακοίνωση293.16 KB
Ανακοίνωση ΣΜΕ158.07 KB
Παράρτημα Ανακοίνωσης ΣΜΕ408.06 KB
Παράρτημα Α1 απόδειξης χειρισμού Η/Υ68.87 KB