ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ