1η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ.Δ/ση:Πλαστήρα 50, 14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Διόνυσος, 4-1-2012
Αρ. Πρωτ: 4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς:
1.Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου
κ.κ.
1)Αναστάσιο Μπάση του Ιωάννη
2)Γεώργιο Πατσαλιά (Δανέζη)
3)Αναστάσιο Μπάση του Μιχαήλ
4)Νικόλαο Αντάπαση
Κοινοποίηση:
1)Τοπική Αντιδήμαρχο κ.Θ.Σαραντάκη
2)Πίνακα Ανακοινώσεων

H πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, έχοντας υπόψη τις δ/ξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 88 παρ.3 «Σύγκληση του Συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» το άρθρο 83 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» καλεί τους Συμβούλους του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 5 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μμ στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου λόγω επικείμενης λήψης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 9/1/2012, σχετικά με το παρακάτω θέμα και ύστερα από αίτημα των Τοπικών συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κκ. Μπάση Αναστάσιου του Ιωάννου, Αντάπαση Νικόλαου και Αναστάσιου Μπάση του Μιχαήλ.

Θέμα 1ο: “Υποβολή ή μη αίτησης του Δήμου για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης από την αρμόδια αρχή αναφορικά με την αυτοδίκαια άρση της απαλλοτρίωσης λόγω της μη παρακατάθεσης της αποζημίωσης εντός του 18μηνου και καθορισμός άλλων ενεργειών που θα διασφαλίζουν με τον καλύτερο τρόπο την απόκτηση των 43 στρεμμάτων από τις κατασκηνώσεις του ΤΥΠΕΤ στην ΔΚ Διονύσου.
Απόφαση

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου

Ιωάννα Κακούρη

AttachmentSize
apof_dion_2012_01.pdf106.35 KB