Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή πολιτιστικών, καλλιτεχνικών & αθλητικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του Προγράμματος «SUMMER CAMP ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2018» Δήμου Διονύσου

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «SUMMER CAMP ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2018»ΔHMOY ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 149.990.40 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α  24% - (CPV) : 92622000-7 -- ΑΔΑΜ: 18REQ002803143