15η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ.Δ/ση:Πλαστήρα 50, 14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Διόνυσος, 9-11-2011
Αρ. Πρωτ: 384

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς:
1.Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου
κ.κ.
1) Αναστάσιο Μπάση του Ιωάννη 2) Γεώργιο Πατσαλιά (Δανέζη)
3)Αναστάσιο Μπάση του Μιχαήλ
4) Νικόλαο Αντάπαση

Κοινοποίηση:
1) Τοπική Αντιδήμαρχο κ.Θ.Σαραντάκη
2) Πίνακα Ανακοινώσεων

H πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, έχοντας υπόψη τις δ/ξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 88 παρ.2 «Σύγκληση του Συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» το άρθρο 83 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» καλεί τους Συμβούλους του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σε συνεδρίαση στις 16 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μμ στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου για τη συζήτηση και υποβολή προτάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο :Προτάσεις για το σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου
Διονύσου 2012-2014
Απόφαση

Θέμα 2ο:Αίτημα της Αντιγόνη ΑΕ για τοποθέτηση τριών φωτιστικών ιστών

Θέμα 3ο:Αίτημα κ.Ι.Πέτρου για φωτισμό και κλείσιμο τριών φρεατίων επί της
οδού Αρμονίας 24
Απόφαση

Θέμα 4ο:Λύμματα

Θέμα 5ο:Οριοθέτηση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων Δ.Κ.Διονύσου
σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3070/20-6-2011 απ. Εφετείου Αθηνών
Απόφαση

Θέμα 6ο:Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου
Διονύσου

Θέμα 7ο:Εξέταση αιτήματος της κ.Τσενέ Κωνσταντίνας για παράταση χρήσης
τάφου εξαετούς ταφής για τον θανόντα Τσενέ Χρήστο
Απόφαση

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου

Ιωάννα Κακούρη

AttachmentSize
apof_dion_2011_60.pdf179 KB
apof_dion_2011_61.pdf105.7 KB
apof_dion_2011_62.pdf107.56 KB
apof_dion_2011_63.pdf105.6 KB