9η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διόνυσος, 6-5-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ:207
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ.Δ/ση:Πλαστήρα 50, 14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς: 1.Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου
κ.κ. 1) Αναστάσιο Μπάση του Ιωάννη
2) Γεώργιο Πατσαλιά (Δανέζη)
3)Αναστάσιο Μπάση του Μιχαήλ
4) Νικόλαο Αντάπαση

Κοινοποίηση:
1) Τοπική Αντιδήμαρχο κ.Θ.Σαραντάκη
2) Πίνακα Ανακοινώσεων

H πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, έχοντας υπόψη τις δ/ξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 88 παρ.2 «Σύγκληση του Συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» το άρθρο 83 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» καλεί τους Συμβούλους του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σε συνεδρίαση στις 12 Μαϊου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου για τη συζήτηση και υποβολή προτάσεων στα παρακάτω θέματα:

1ο θέμα εκτος ημερήσιας διάταξης: "Κατασκευή Pillar και ηλεκτροδότηση πίνακα για τη λειτουργία πιεστικού συγκροτήματος (booster) στην Αναγέννηση της Δ.Κ. Διονύσου"
Απόφαση

2ο θέμα εκτος ημερήσιας διάταξης: "Αγορά οικογενεικού τάφου από τους κκ.Βιδάλη Αλέξανδρο και Βιδάλη Δημήτριο"
Απόφαση

Θέμα 1ο:Κατασκευή πεζοδρομίου επί της Λ.Δημοκρατίας αρ.69
Απόφαση
Θέμα 2ο:Αίτημα του κ.Σ.Γούμενου και περιοίκων της Λεωφ.Μητροπ.Κυδωνιών για αντιμετώπιση εστίας μόλυνσης.
Απόφαση
Θέμα 3ο:Επισκευή σχαρών στις δεξαμενές νερού.
Απόφαση
Θέμα 4ο:Αντιμετώπιση δυσλειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου.
Θέμα 5ο:Κατεπείγουσα συντήρηση οδικού δικτύου (λακούβες), καθαρισμός αφαίρεση και αντικατάσταση πινακίδων.
Απόφαση

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου

Ιωάννα Κακούρη

AttachmentSize
apof_dion_2011_22.pdf276.5 KB
apof_dion_2011_23.pdf270.21 KB
apof_dion_2011_24.pdf277.04 KB
apof_dion_2011_25.pdf272.78 KB
apof_dion_2011_26.pdf268.54 KB
apof_dion_2011_27.pdf328.53 KB