7η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διόνυσος, 24-3-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 145
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ.Δ/ση:Πλαστήρα 50, 14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς: 1.Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου
κ.κ. 1) Αναστάσιο Μπάση του Ιωάννη
2) Γεώργιο Πατσαλιά (Δανέζη)
3)Αναστάσιο Μπάση του Μιχαήλ
4) Νικόλαο Αντάπαση

Κοινοποίηση:
1) Τοπική Αντιδήμαρχο κ.Θ.Σαραντάκη
2) Πίνακα Ανακοινώσεων

H πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, έχοντας υπόψη τις δ/ξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 88 παρ.3 «Σύγκληση του Συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» καλεί τους Συμβούλους του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σε συνεδρίαση στις 26 Μαρτίου 2011 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:30 λόγω κατεπείγουσας περίπτωσης στο γραφείο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (αίθουσα συνεδριάσεων). Το θέμα είναι κατεπείγον διότι πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο στα πλαίσια της Γενικής Απογραφής κτιρίων, πληθυσμών, κατοικιών η οποία ήδη διεξάγεται, να λάβει κατεπειγόντως απόφαση για τον καθορισμό αυτοτελών οικισμών του Δήμου Διονύσου σε επίπεδο Δημοτικής Κοινότητας.

1)Διατύπωση γνώμης για τον καθορισμό ως αυτοτελούς οικισμού της περιοχής «ΠΛΑΤΥ ΧΩΡΑΦΙ» Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου.
Απόφαση

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου

Ιωάννα Κακούρη

AttachmentSize
apof_dion_2011_14.pdf265.51 KB