Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων του Δήμου Διονύσου

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κόστους με χρήση προσέγγισης κόστους-αποτελεσματικότητας για την προμήθεια οχημάτων του Δήμου Διονύσου συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας  194.928,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  24% -

(CPV) : [34131000-4]-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ – [34144900-7]-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-- ΑΔΑΜ: 18REQ003715983