Παροχή πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την λειτουργία του προγράμματος «Summer Camp Διονύσου 2016» συνολικού προϋπολογισμού 92.900,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ,ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «SUMMER CAMP ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2016»ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ»Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ»
Ο «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ
π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο
την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:
«Παροχή πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την
λειτουργία του προγράμματος «Summer Camp ιονύσου 2016»
συνολικής προεκτιμούμενης αμοιβής 92.900,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)
και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού.

AttachmentSize
Προκήρυξη1.06 MB