Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού (Ν. 4305/2014 Αρ. 15)

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της διαφάνειας (Ν.4305/14 άρθρο 15, ΦΕΚ.237/31.10.2014 τεύχος Α'), στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων βρίσκονται αναρτημένα εδώ.
Syndicate content