Προσκλήσεις συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

5η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..17/2/20110
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..3697..
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01.
Τηλ.:213.2030600, 2132030612,2132030639. Συνεδρίαση: 5η 2011

Προς τους κ. κ.:
1. Δήμαρχο Ιωάννη Καλαφατέλη.
2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις
διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

1η Συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..22/12/2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..14033..
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01.
Τηλ.:213.2030600, 2132030612,2132030639.

Προς τους κ. κ.:
1. Δήμαρχο Ιωάννη Καλαφατέλη.
2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας ζωής.

4η συνεδρίαση ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..04/02/2011..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..2342..
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..4η/2011..
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01.
Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία.
Τηλ.:2132030639,2132030617

ΠΡΟΣ:
1. Δήμαρχο.
2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3η συνεδρίαση ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..27/01/2011..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..1603..
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..3η/2011..
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01.
Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία.
Τηλ.:2132030639,2132030617

ΠΡΟΣ:
1. Δήμαρχο.
2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2η συνεδρίαση ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..21/01/2011..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..1032..
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..2η/2011..
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01.
Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία.
Τηλ.:2132030639,2132030617

ΠΡΟΣ:
1. Δήμαρχο.
2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Syndicate content