Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Προμήθεια Υπηρεσίας Αποκομιδής Βιοαποδομήσιμων Υλικών»