Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Συντήρηση Γεννητριών και Υποσταθμού Μέσης Τάσης του Δήμου

Κατάθεση προσφορών μέχρι  8/7/2019

ΥΠ΄ΑΡ 24465/28-6-2019 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς