Ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Αναρτήθηκε η Ανακοίνωση υπ'αριθ. ΣΟΧ 1/2019 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Διονύσου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 16/05/2019 έως και 27/05/2019.