Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για υπηρεσίες καθαρισμού οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία έτους 2019

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για υπηρεσίες καθαρισμού οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία έτους 2019

Προϋπολογισμός Μελέτης : 57.368,60€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%

με δικαίωμα προαίρεσης : 17.025,20€  συμπ/νου ΦΠΑ 24%