Συνοπτικός διαγωνισμός για την αποκομιδή βιαποδομίσημων υλικών