ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ/ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ)»
Προϋπολογισμού : 82.596,40€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%