ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ"

Ο Δήμος Διονύσου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
του έργου: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ", προϋπολογισμού
δαπάνης 300.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4412/2016 (Α' 147).