Πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΟΧ2/2018 ανακοίνωσης του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 'Η ΕΣΤΙΑ'

Πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΟΧ2/2018 ανακοίνωσης του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 'Η ΕΣΤΙΑ' για την πρόσληψη ενός υπαλλήλου ΤΕ Νοσηλευτών και δύο ΔΕ1 Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος 'Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής'.