Ορισμός Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου για θέματα πολιτισμού

Ορίστηκε με την υπ΄αριθ.πρωτ. 38168/4269/02-11-2018 Απόφαση Δημάρχου Διονύσου ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για θέματα Πολιτισμού η Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κα Στασινοπούλου Αναστασία.