2η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2012(Αναβλήθηκε)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ.Δ/ση:Πλαστήρα 50, 14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Διόνυσος, 26-1-2012
Αρ. Πρωτ: 16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς:
1.Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου
κ.κ.
1)Αναστάσιο Μπάση του Ιωάννη
2)Γεώργιο Πατσαλιά (Δανέζη)
3)Αναστάσιο Μπάση του Μιχαήλ
4)Νικόλαο Αντάπαση
Κοινοποίηση:
1)Τοπική Αντιδήμαρχο κ.Θ.Σαραντάκη
2)Πίνακα Ανακοινώσεων

H πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, έχοντας υπόψη τις δ/ξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 88 παρ.2 «Σύγκληση του Συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» το άρθρο 83 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» καλεί τους Συμβούλους του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σε συνεδρίαση στις 31 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μμ στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου για τη συζήτηση και υποβολή προτάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο:Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου σε χώρο Ιερού Ναού και στο ΟΤ 82
λόγω αυτοδίκαιης άρσης της απαλλοτρίωσης
Θέμα 2ο:Ρυμοτομούμενες εκτάσεις ΟΤ 81 (αίτηση κ.Στ.Νταβαναγγέλη)
Θέμα 3ο:Πρόταση για βιοχημικό μικροβιολογικό έλεγχο πόσιμου νερού.
Θέμα 4ο:Πρόταση για εγκατάσταση pillar στις Λ.Διονύσου και
Λεωφ.Μητρ..Κυδωνιών για την ηλεκτροδότηση του περιπτέρου.
Θέμα 5ο:Προτάσεις για Κάρτα δημότη
Θέμα 6ο:Πρόταση για συνδρομή (Πολιτική Προστασία, Εθελοντές, Σχολεία κλπ)
για καθαρισμό του δάσους πίσω από τον Αγιο Γεώργιο μέχρι το Λύκειο.
Θέμα 7ο:Αίτηση του κ.Καράμπελα Θεόδωρου για παράταση χρήσης τάφου
6ετούς ταφής για τον θανόντα Καράμπελα Ιωάννη από 10/12/11 εως
10/12/2012

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου

Ιωάννα Κακούρη