Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών( 3) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

ΤΟ ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ "Η ΕΣΤΙΑ"» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών( 3) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», (Περίοδος 2018 – 2019), ,στο ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ "Η ΕΣΤΙΑ"», που εδρεύει στο Δήμο Διονύσου, Ν. Αττικής και συγκεκριμένα των παρακάτω ειδικοτήτων και αριθμό ατόμων:

 

 

Ειδικότητα

Αριθμός ατόμων

ΤΕ Νοσηλευτών

1

ΔΕ 1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

2

 

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης , το αντίστοιχο Παράρτημα και το έντυπο αίτησης είναι συνημμένα παρακάτω

Σας  γνωστοποιούμε  ότι η προθεσμία  που αφορά την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για την ΣΟΧ 2/2018 ανακοίνωση του ΝΠ ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ   ορίζεται  από  03/11/2018 έως  και τις  12/11/2018 και κατά τις ώρες 09.30 π.μ. έως 1.30 μ.μ. στο γραφείο του ΝΠ επί της οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου 26-28 Άγιος Στέφανος  τηλ. επικοινωνίας  210-8141700.

AttachmentSize
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2 ΜΕ ΑΔΑ 7ΜΨ1ΟΛΔΜ-Ν3Θ235.96 KB
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 2 ΜΕ ΑΔΑ 690ΕΟΛΔΜ-ΦΥ1433.96 KB
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6 (9)108.5 KB