Προμήθεια Υπηρεσίας για Έλεγχο και Πιστοποίηση Καλαθοφόρου Οχήματος του Δήμου