Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την "Ανάθεση για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Διαδικτυακής Υπηρεσίας Ενημέρωσης και Υποστήριξης Ανέργων (Συνδρομητική Υπηρεσία Παροχής)"