Συνοπτικός Διαγωνισμός για την "Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού του Δήμου Διονύσου για τις ομάδες Β & Γ"

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την "Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού του Δήμου Διονύσου για τις ομάδες Β & Γ" συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 31.277,76 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

(CPV) :31500000-1, 44512000-2 ΑΔΑΜ: 18REQ002935395