Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την "Ενοικίαση πλαστικών καθισμάτων για τις εκδηλώσεις του Δήμου Διονύσου για το έτος 2018 ”