Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και ανάπλασης πρασίνου και συντήρησης συστημάτων αυτόματου ποτίσματος

Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και ανάπλασης πρασίνου και συντήρησης συστημάτων αυτόματου ποτίσματος συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 73.680,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 (CPV) : 77310000-6]-Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου;)--ΑΔΑΜ: 18REQ003195597