Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός

Επαναληπτικός  Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλεον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και κοπής υψηλών επικίνδυνων δένδρων συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 72.974,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

(CPV) : 77211400-6 (Υπηρεσίες κοπής δένδρων)--ΑΔΑΜ:18REQ003085375