Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάθεση υπηρεσιών ιατρού εργασίας για δύο έτη