Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Εξοπλισμού Κοινόχρηστου Χώρου

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Εξοπλισμού Κοινόχρηστου Χώρου
Κατάθεση προσφορών μέχρι 12/7/2018

ΑΟΕ  253/2018  ΚΑΙ 285/2018