Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και κοπής υψηλών-επικίνδυνων δένδρων

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και κοπής υψηλών-επικίνδυνων δένδρων Συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 72.974,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  24% -  
(CPV) : 77211400-6 (Υπηρεσίες κοπής δένδρων)--ΑΔΑΜ:18REQ003085375