Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας (3) μηνών για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας πυροπροστασίας στο Δήμο Διονύσου

Αναρτήθηκε η Ανακοίνωση/Προκήρυξη πλήρωσης οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας πυροπροστασίας στο Δήμο Διονύσου.