Πιστοποιητικά Τεχνικής Υπηρεσίας

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ

1.Τοπογραφικό διάγραμμα (2 αντίγραφα)
2.Διάγραμμα κοπής πεύκων με περίγραμμα εκσκαφής (2 αντίγραφα) (*1)
3.Αυτοψία για έλεγχο ορθής αποτύπωσης των υπαρχόντων πεύκων
4.Αίτηση

ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

1.Διάγραμμα κάλυψης (φωτοτυπία του εγκεκριμμένου)
2.Διάγραμμα εκσκαφών (φωτοτυπία του εγκεκριμμένου)
3.Διάγραμμα κοπής πεύκων (φωτοτυπία του εγκεκριμμένου)
4.Άδεια οικοδομής (φωτοτυπία της εγκεκριμμένης)
5.Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση, τηλ.)
6.Φωτοτυπία αστ. ταυτότητας ιδιοκτήτη
7.Τέλος πεζοδρομίου(*2): 468,00 ευρώ (για 4 μήνες από την έναρξη των εργασιών)
8.Αυτοψία για έλεγχο ορθής αποτύπωσης των υπαρχόντων πεύκων πριν την έναρξη των εργασιών
9.Αίτηση

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

1.Αίτηση
2.Αριθμός παροχής ρεύματος (από ΔΕΗ)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

1.Αριθμός παροχής/χών ρεύματος (από ΔΕΗ)
2.Άδεια οικοδομής θεωρημένη από πολεοδομία (για ΕΥΔΑΠ)
3.Εξόφληση ΤΑΠ οικοπέδου
4.Θα ακολουθήσει αυτοψία από υπάλληλο του Δήμου για έλεγχο εφαρμογής των σχεδίων της άδειας (*3) (κάλυψη, δόμηση, χρήση υπογείου, κ.λ.π.), ύψους και είδους περιτοιχίσεων, παραμενόντων πεύκων, πεζοδρομίων, ραμπών, εξόδων αγωγών, κ.λ.π.
5.Αίτηση

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

1.Αίτηση
2.Προσκόμιση συμβολαίου ή τοπογραφικού απ’όπου να προκύπτει το Ο.Τ. και το Τμήμα της ιδιοκτησίας

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ

Α. Αν υπάρχουν υψομετρικές μελέτες δεν απαιτούνται δικαιολογητικά. Επικυρώνεται από την υπηρεσία μας ένα φωτοαντίγραφο της υψομετρικής μελέτης
Β. Αν δεν υπάρχουν υψομετρικές μελέτες
1.Αίτηση
2.Αυτοψία από υπάλληλο της υπηρεσίας για έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης της οδού

(*1): Στο διάγραμμα κοπής πρέπει να αριθμούνται όλα τα υπάρχοντα πεύκα, ακόμα και τα πολύ μικρά, να υπάρχει πίνακας με τα πεύκα προς κοπή και τα παραμένοντα. Αν υπάρχουν συστάδες μικρών πεύκων, θα αποτυπώνεται το περίγραμμά τους και θα αναφέρεται πόσα πεύκα περιλαμβάνουν
(*2): Καθορίζεται με ειδική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η χρήση του χώρου του πεζοδρομίου αφορά μόνο την προσωρινή τοποθέτηση υλικών ή εργαλείων για όσο διάστημα διαρκέσουν οι εκσκαφές και σκυροδετήσεις (περίπου 4 μήνες). Μετά το πέρας των εργασιών αυτών απαγορεύεται η χρήση του χώρου του πεζοδρομίου για την παρασκευή κονιαμάτων. Επίσης απαγορεύεται η χύδην εναπόθεση προς μεταφορά μπαζών των οικοδομών κ.λ.π. τα οποία πρέπει να τοποθετούνται υποχρεωτικά μέσα σε ειδικούς κάδους.
(*3): Οι οικοδομικές εργασίες παρακολουθούνται από το Δήμο και εφ' όσον διαπιστωθεί παρέκκλιση από την εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων, σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών ή κατά τον έλεγχο για την ηλεκτροδότηση, γίνεται σχετική επισήμανση και αναφορά στο αρμόδιο Πολεοδομικό γραφείο για την επιβολή της νομιμότητας.

Πληροφορίες:
Τηλ: 213 2140100
Φαξ: 210 8136129
Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη 29, Δροσιά Τ.Κ. 14572