Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: "Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στον Δ. Διονύσου"

Ο Δήμος Διονύσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ» προϋπολογισμού Δαπάνης 550.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24 %)