ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 125.210,66 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α  24% -(CPV) :31500000-1, 31681410-0, 44512000-2 ΑΔΑΜ: 18REQ002935395

AttachmentSize
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018 E-PROC.pdf1.43 MB
ΤΕΥΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018 13042018.doc237 KB
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018 13042018.doc800.5 KB