Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την Προμήθεια Βιβλίων για τη Δανειστική Βιβλιοθήκη του Δήμου Διονύσου

CPV: 22113000-5

18REQ002694798

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 61/2018  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της Προμήθειας βιβλίων για τη Δανειστική Βιβλιοθήκη του Δήμου Διονύσου, ο Δήμος θα προχωρήσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την υποπ. (α) της περ. (9) και της περ (31) της παρ.1 του άρθρου 2 και της περ. (15) της παρ 3 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στην ανάθεση, και στη σύναψη σύμβασης  για την Προμήθειας βιβλίων για τη Δανειστική Βιβλιοθήκη του Δήμου Διονύσου, σύμφωνα με την 75/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

AttachmentSize
Πρόσκληση1.02 MB