Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών "Ιατρού Εργασίας" για δύο έτη