Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την παροχή υπηρεσιών «Υλοποίησης πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιμόρφωσης»

Συνολική προϋπολογιζόμενη αξία 190.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ -

CPV: 79952100-3 (Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων),

ΑΔΑΜ: 18REQ002699016