14η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ.Δ/ση:Πλαστήρα 50, 14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Διόνυσος, 1-11-2011
Αρ. Πρωτ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς:
1.Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου

κ.κ.
1)Αναστάσιο Μπάση του Ιωάννη 2)Γεώργιο Πατσαλιά (Δανέζη)
3)Αναστάσιο Μπάση του Μιχαήλ
4)Νικόλαο Αντάπαση

Κοινοποίηση:
1)Τοπική Αντιδήμαρχο κ.Θ.Σαραντάκη
2)Πίνακα Ανακοινώσεων

H πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, έχοντας υπόψη τις δ/ξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 88 παρ.3 «Σύγκληση του Συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» το άρθρο 83 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» καλεί τους Συμβούλους του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σε συνεδρίαση στις 2 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μμ στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου λόγω κατεπείγουσας περίπτωσης εφόσον μέχρι 3/11/2011 πρέπει να σταλούν στοιχεία και προτάσεις του συμβουλίου Δ.Κ.Διονύσου προς την Εκτελεστική επιτροπή σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 32994/26-10-2011 έγγραφο του Δήμου Διονύσου.

Θέμα 1ο : Προτάσεις του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου για την Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Δήμου Διονύσου για τα έτη 2012-2014
Απόφαση

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου

Ιωάννα Κακούρη

AttachmentSize
apof_dion_2011_59.pdf111.6 KB