Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Υδατοδεξαμενών