«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2018 – 31.12.2018»

Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής για την παροχή υπηρεσιών «ΑΣΦΑΛΙΣΗ   ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2018 – 31.12.2018» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 66.700,00 €, - (CPV) : . 66514110-0  - ΑΔΑΜ: 17REQ002082918