"Προμήθεια Ψυχρής Ασφάλτου"

Προμήθεια με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομικής  άποψης προσφορά , αποκλειστικά βάσει τιμής

" Προμήθεια Ψυχρής Ασφάλτου"   Συνολικής προϋπολογιζόμενης  αξίας 13.888,00€  (CPV) : . 24327330-4  - ΑΔΑΜ: 17REQ002103481 2017-10-17 

Σχετικά έγγραφα: