Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας(1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου σε θέματα Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων