Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειμένων Γραφείου, ΦΤ Χαρτιού & Εντύπων

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού & εντύπων»., συνολικού προϋπολογισμού 38.984,86€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

AttachmentSize
697_700 AAY1.43 MB
Διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ753.67 KB
ΩΠΓΙΩ93-ΚΦΧ157.2 KB
ΤΕΥΔ205.5 KB