Διακήρυξη για την προμηθεια υπολογιστών, εκτυπωτών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 39.618,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
CPV 30236000-2 (ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών)

AttachmentSize
Διακήρυξη για προμήθεια υπολογιστών κλπ. με ΑΔΑΜ669.94 KB