«Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου και υλικών εξοπλισμού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου»

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Κ ΔΙΟΝΥΣΟΥ CPV: 45212220-4 & 37415000-0 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 56.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ - ΑΔΑΜ: 17REQ001683382

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

AttachmentSize
Απόφαση Δημάρχου1.5 MB