ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΏΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 "

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
01 Περίληψη Διακήρυξης 160817 με ΑΔΑM126.59 KB
02 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ 2017 ΤΕΛΙΚΗ ΜΕ ΑΔΑΜ397.49 KB
03 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ76.45 KB
04 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ67.63 KB
05 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ194.13 KB
06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ72.86 KB
07 ΕΣΥ320.99 KB
08 ΣΑΥ143.58 KB
09 ΦΑΥ112.63 KB
10 ΤΕΥΔ167.5 KB