Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τον Μικροβιολογικό και χημικό έλεγχο νερού